Alt+U Điểm neo trên (U) - Mở menu điều hướng trên cùng, chứa điểm neo trên cùng (U), sơ đồ trang web và các liên kết.
Alt+C Điểm neo nội dung (C) - Mở menu nội dung chính.